Regulamin loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Loteria Visa”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Visa”, dalej „Loteria”.


§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, dalej „Organizator”.


§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, dalej „Regulamin”.


§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w § 8 Regulaminu (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, Saatchi & Saatchi Poland sp. z o.o., Starcom sp. z o.o.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnik może zgłosić wyłącznie swój własny udział w Loterii, m.in. nie może być pełnomocnikiem innego Uczestnika, podczas oddawania Zgłoszenia.


§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba, która posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów ustawy o grach hazardowych i Regulaminu.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.


§ 6 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zgodnie z § 8 Regulaminu.


§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria,
czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 9 lipca 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), z tym, że okres sprzedaży towarów uprawniających do udziału w Loterii oraz przyjmowania zgłoszeń w Loterii rozpoczyna się 9 lipca 2019 r. i kończy się 9 września 2019 r. (dalej „Okres Promocyjny”).


§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii należy w Okresie Promocyjnym dokonać transakcji mobilnej Visa, która to płatność polega na użyciu jednego z poniżej opisanych sposobów:
  1. Użyciu smartfona, tabletu lub smartwatcha z oprogramowaniem Android, w którym do usługi Google Pay dodano używaną przez Uczestnika kartę Visa, w sposób umożliwiający płatności zbliżeniowe. Przez użycie uznaje się dokonanie poprzez Google Pay płatności zbliżeniowej (dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem min. Android 5.0 lub Wear OS 2.0 oraz obsługujących technologię NFC), płatności w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej (dostępne dla urządzeń z oprogramowaniem Android 5.0). Szczegóły wraz z listą banków oferujących płatności kartą Visa z Google Pay znajdują się na stronie: https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/google-pay-konsumenci.html
  2. Użyciu iPhone’a, Apple Watch’a, iPada lub Maca z usługą Apple Pay, w której dodano używaną przez Uczestnika, kartę Visa. Apple Pay działa z iPhonem 6 i nowszymi modelami, w aplikacjach i na stronach www otwartych w przeglądarce Safari, z zegarkiem Apple Watch w sklepach i aplikacjach (wymagany jest iPhone 6 lub nowszy); z iPadem Pro, iPadem (5. generacji), iPadem Air 2 i iPadem mini 3 oraz nowszymi modelami w aplikacjach i na stronach www otwartych w Safari oraz z komputerami Mac (z 2012 r. lub nowszymi) w Safari, gdy dodatkowo używany jest iPhone lub Apple Watch obsługujący Apple Pay. Lista urządzeń zgodnych z Apple Pay jest dostępna na stronie support.apple.com/km207105. Szczegóły wraz z listą banków oferujących płatności kartą Visa z Apple Pay znajdują się na stronie: https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/visa-z-apple-pay.html
  3. Użyciu smartwatcha posiadającego aplikację, np. Garmin Connect lub Fitbit, do którego dodano, używaną przez Uczestnika, kartę Visa do portfela mobilnego Garmin Pay lub Fitbit Pay. Szczegóły wraz z listą banków oferujących płatności kartą Visa z zegarkiem Garmin lub Fitbit znajdują się na stronie: https://www.visa.pl/plac-z-visa/polecane-technologie/platnosci-zegarkiem.html
  4. Użyciu płatności mobilnej realizowanej poprzez aplikację bankowości mobilnej banków: ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., SGB- Bank S.A. w której dodano używaną przez Uczestnika, kartę Visa (dalej: „Płatność mobilna”)
 2. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, poprzez wejście na stronę internetową https://www.visa.pl/loteria (dalej: „Strona internetowa”) i kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” , a następnie:
  2. Dokonać Płatności Mobilnej o dowolnej wartości za towary lub usługi,
 3. Zgłoszenie polega na:
  1. Podaniu numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail i powtórzenie adresu e-mail przez Uczestnika;
  2. Wpisaniu numeru karty płatniczej Visa;
  3. Złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
  4. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii, a także na komunikację dotyczącą Loterii, tj. otrzymywanie komunikacji w formie wiadomości e-mail lub wiadomości sms-owych informujących o Loterii;
 4. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o prawidłowej rejestracji w Loterii.
 5. Po dokonaniu Zgłoszenia na Stronie Internetowej, za każdą Płatność Mobilną dokonaną przez Uczestnika w Okresie Promocyjnym jest przyznawany automatycznie jeden los w Loterii (dalej „Los”), który bierze udział w losowaniu Nagród Tygodniowych, zgodnie z §10 ust.1 oraz Nagród Głównych I i II Stopnia.
 6. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. Za nieprawidłowe uważane są Zgłoszenia, które np. nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej lub przedmiotowe dane są nieprawdziwe/błędne.
 7. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego w.w. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 8. Każde Zgłoszenie dokonane w Okresie Promocyjnym, bierze udział w jednym losowaniu Nagród Tygodniowych, w danym tygodniu Okresu Promocyjnego, w którym dokonano Zgłoszenia, zgodnie z § 10 ust. 1 oraz w losowaniach Nagród Głównych I oraz II Stopnia.
 9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Dany Uczestnik może wygrać w Loterii dowolną liczbę Nagród Tygodniowych IV stopnia oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną, a także maksymalnie łącznie 3 Nagrody Tygodniowe I, II lub III stopnia w danym losowaniu tygodniowym. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii.
 10. Dany Uczestnik podczas Zgłoszenia pod jednym adresem e-mail i numerem telefonu może dodać tylko jeden numer karty płatniczej Visa.


§ 9 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przewidzianych przez Organizatora w Loterii wynosi: 508.283,20 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i 20/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 4.286 (słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Tygodniowa IV Stopnia w postaci e-kuponów do serwisu Allegro, zwanych również kartami podarunkowymi o wartości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) brutto (dalej: „Nagroda Tygodniowa IV Stopnia”).Organizator przewidział 4.000 (słownie: cztery tysiące) Nagród IV Stopnia w Loterii.
  2. Nagroda Tygodniowa III Stopnia w postaci zegarka Garmin smartwatch Vivoactive 3 o wartości 707,93 zł (słownie: siedemset siedem złotych i 93/100) brutto (dalej: „Nagroda Tygodniowa III Stopnia”). Organizator przewidział w Loterii łącznie 240 (słownie: dwieście czterdzieści) Nagrody Tygodniowe III Stopnia.
  3. Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci telefonu komórkowego Samsung Galaxy S10 (128GB) o wartości 3.480 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych z dodatkową nagrodą pieniężną pobieraną i wpłacaną przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy tytułem podatku od nagrody w wysokości 387 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem złotych) (dalej: „Nagroda Tygodniowa II Stopnia”). Łączna wartość nagrody wynosi 3867 zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych). Organizator przewidział w Loterii łącznie 24 (słownie: dwadzieścia cztery) sztuki Nagród Tygodniowych II Stopnia.
  4. Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci rowera elektrycznego o wartości 5535,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i 00/100) brutto z dodatkową nagrodą pieniężną pobieraną i wpłacaną przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy tytułem podatku od nagrody w wysokości 615,00 zł (słownie: sześćset piętnaście złotych i 00/100) (dalej: „Nagroda Tygodniowa I Stopnia”). Łączna wartość nagrody wynosi 6150,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i 00/100). Organizator przewidział w Loterii łącznie 16 (słownie: szesnaście) Nagród Tygodniowych I Stopnia.
  5. Nagroda Główna II Stopnia w postaci skutera elektrycznego o wartości 10.455,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto dodatkową nagrodą pieniężną pobieraną i wpłacaną przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy tytułem podatku od nagrody w wysokości 1162 zł (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt dwa złote) (dalej: „Nagroda Główna II Stopnia”). Łączna wartość nagrody wynosi 11.617zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset siedemnaście złotych i 00/100). Organizator przewidział w Loterii łącznie 1 (słownie: jedną) Nagród Główną II Stopnia.
  6. Nagroda Główna I Stopnia w postaci gotówki w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) (dalej: „Nagroda Główna I Stopnia”) z dodatkową nagrodą pieniężną pobieraną i wpłacaną przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy tytułem podatku od nagrody w wysokości 1111 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody wynosi 11.111 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział w Loterii łącznie 5 (słownie: pięć) Nagród Głównych.
 3. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.
 4. Szczegóły dotyczące korzystania z e-kuponów (Nagroda Tygodniowa IV Stopnia) znajdują się na stronie
 5. https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro-4GDAboO2OFR


§10 Miejsce i termin losowań nagród

 1. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, w następujących terminach:

  LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNOWYCH:

  TYDZIEŃOkres przyjęcia ZgłoszeniaData losowania
  TYDZIEŃ I09.07 – 15.07.2019 r.23.07.2019 r.
  TYDZIEŃ II16.07 – 22.07.2019 r.30.07.2019 r.
  TYDZIEŃ III23.07 – 29.07.2019 r.6.08.2019 r.
  TYDZIEŃ IV30.07 – 05.08.2019 r.13.08.2019 r.
  TYDZIEŃ V06.08 – 12.08.2019 r.20.08.2019 r.
  TYDZIEŃ VI13.08 – 19.08.2019 r.27.08.2019 r.
  TYDZIEŃ VII20.08 – 26.08.2019 r.3.09.2019 r.
  TYDZIEŃ VIII27.08 – 02.09.2019 r.10.09.2019 r.

 2. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w następujący sposób:
  1. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do VIII zostanie wylosowanych po 500 (słownie: pięćset) Laureatów Nagród Tygodniowych IV stopnia;
  2. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do VIII zostanie wylosowanych po 30 (słownie: trzydzieści) Laureatów Nagród Tygodniowych III stopnia;
  3. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do VIII zostanie wylosowanych po 3 (słownie: trzech) Laureatów Nagród Tygodniowych II stopnia;
  4. W każdym z losowań Nagród Tygodniowych, tj. w tygodniu od I do VIII zostanie wylosowanych po 2 (słownie: dwóch) Laureatów Nagród Tygodniowych I stopnia.
 3. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Tygodniowych I, II oraz III Stopnia, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Tygodniowej I, II oraz III Stopnia oznaczane w kolejności ich wylosowania, jako ”Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej” i Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej”, a także zostaną wylosowane 44 Zgłoszenia rezerwowe dla Nagród Tygodniowych IV Stopnia, oznaczone w kolejności ich wylosowania, jako ”Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej” i Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej”, i odpowiednio aż do „Czterdziestego czwartego Laureata Nagrody Tygodniowej”. Pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w §11, prawo do otrzymania Nagrody Tygodniowej I, II oraz III Stopnia przyznawane jest Pierwszemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Tygodniowej w przypadku, gdy Laureat Nagrody Tygodniowej nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Tygodniowej. Jeśli Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Tygodniowej również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Tygodniowej, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w §11, prawo do Nagrody Tygodniowej przyznawane jest Drugiemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Tygodniowej, jeśli i on nie spełni tych wymagań, dana Nagroda Tygodniowa pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. W przypadku, jeżeli w danym tygodniu trwania Loterii wszystkie Nagrody Tygodniowe IV Stopnia, nie zostaną wydane Laureatom, prawo do otrzymania Nagrody Tygodniowej przyznawane jest odpowiedniej liczbie Rezerwowych Laureatów Nagród Tygodniowych, odpowiadającej liczbie Laureatów Nagród Tygodniowych IV Stopnia, którym nie wydano nagrody.

 5. LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

 6. Losowanie Nagród Głównych I oraz II stopnia odbywa się w dniu 19 września 2019 r., w siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie Promocyjnym. W pierwszej kolejności losowana jest Nagroda Główna II Stopnia, a następnie Nagrody Główne I Stopnia. W trakcie losowania, po wylosowaniu Zgłoszenia Uczestnika, który uzyska prawo do Nagrody Głównej I lub II Stopnia (określani, jako: „Laureat Nagrody Głównej I Stopnia” oraz „Laureat Nagrody Głównej II Stopnia”), losowane są również po 2 Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Głównej I oraz II Stopnia, oznaczane w kolejności ich wylosowania jako „Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Głównej I Stopnia” i „Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Głównej I Stopnia” oraz „Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Głównej II Stopnia” i „Drugi Rezerwowy Laureat Nagrody Głównej II Stopnia”. Pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o którym mowa w §11, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest Pierwszemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Głównej I lub II Stopnia w przypadku, gdy Laureat Nagrody Głównej I lub II Stopnia nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Głównej I lub II Stopnia. Jeśli Pierwszy Rezerwowy Laureat Nagrody Głównej I lub II Stopnia również nie spełnia warunków określonych w Regulaminie i tym samym utraci prawo do Nagrody Głównej I lub II Stopnia, pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury weryfikacji Laureata i Zgłoszenia, o której mowa w §11, prawo do Nagrody Głównej I lub II Stopnia przyznawane jest Drugiemu Rezerwowemu Laureatowi Nagrody Głównej I lub II Stopnia, jeśli i on nie spełni tych wymagań, Nagroda Główna I lub II Stopnia pozostaje do dyspozycji Organizatora.


§ 11 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,
miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych I, II, III oraz IV Stopnia oraz Nagrody Głównej I oraz II Stopnia (określani jako: „Laureaci”).
 2. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych IV Stopnia informowani są przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia losowania, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w § 10 ust. 1. W wiadomości e-mail Laureat otrzymuje link do formularza wysyłki, który Laureat musi wypełnić w sposób zgodny z zamieszczonymi na Stronie Internetowej wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: adres e-mail do wysłania Nagrody Tygodniowej IV Stopnia oraz wysłaniu formularza poprzez dedykowany przycisk (dalej zwany „Formularzem Wysyłki”). O prawidłowym dostarczeniu Formularza Wysyłki do Organizatora, Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na Stronie Internetowej. Formularz Wysyłki musi być wypełniony w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o wygranej. Po tym terminie Formularz Wysyłki traci swoją ważność, a Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody.
 3. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną wylosowane podczas losowań Nagród Tygodniowych I, II oraz III Stopnia, a także Nagrody Głównej I oraz II Stopnia informowani są przez Organizatora telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w terminie do 4 dni roboczych następujących po dniu losowania, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w §10 ust. 1 i ust. 5 powyżej. Organizator podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu. Do Laureatów wysyłana jest także wiadomość e-mail, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, informująca o wylosowaniu Zgłoszenia podczas losowania Nagrody Tygodniowej I, II lub III Stopnia lub Nagrody Głównej I lub II Stopnia. Widomość e-mail jest wysyłana przez Organizatora w terminie do 4 dni roboczych od dnia losowania, zgodnie z harmonogramem losowań, o którym mowa w § 10 ust. 1 i ust. 5 powyżej
 4. W przypadku braku nawiązania kontaktu z Laureatami we wskazanym w ust. 3 wyżej terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w kolejnym dniu roboczym po terminie wskazanym w ust. 1, powyżej (treść komunikatu: „LOTERIA Visa”: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Loteria Visa”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.visa.pl/loteria - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba nawiązania kontaktu z Laureatem nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 5. W toku rozmowy o której mowa w ust. 3 lub ust. 4, powyżej, Laureaci informowani są przez Organizatora o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora własnoręcznie podpisanego oświadczenia Laureata stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego dane osobowe Laureata: numer telefonu oraz adres e-mail podane w Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo i potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia oraz państwo urodzenia, a w przypadku Laureata Nagrody Głównej wybór formy wydania Nagrody oraz składa oświadczenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 1499), udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Laureaci zobowiązani są podczas rozmowy, o której mowa w ust. 3 lub ust. 4, powyżej do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
 7. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 3 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozmowy telefonicznej. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to utratę prawa do nagrody.
 8. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu.
 9. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Głównej I lub II Stopnia lub Pierwszego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej I, II lub III Stopnia oraz Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Głównej I lub II Stopnia lub Drugiego Rezerwowego Laureata Nagrody Tygodniowej I, II lub III Stopnia, z którymi kontakt jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie przez Laureata Nagrody Tygodniowej I, II lub III Stopnia i Laureatem Nagrody Głównej I lub II Stopnia, zgodnie ze schematem przedstawionym w § 10 ust. 3 oraz ust 5. W przypadku Laureatów Rezerwowych Nagród Tygodniowych IV Stopnia postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio, a kontakt jest nawiązywany następnego dnia roboczego, po utracie przez Laureata Nagrody Tygodniowej IV Stopnia, zgodnie z § 10 ust.4.
 10. Pozytywne przejście procedury weryfikacji Laureata, o której mowa w niniejszym §11, jest warunkiem otrzymania prawa do nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata, określane jako: „Zwycięzca”)
 11. W razie podjęcia wątpliwości, czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, Organizator może do dnia 27 listopada 2019 r., również zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 27 listopada 2019 r. Dokumenty muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w ust. 7 powyżej) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo na numer lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu Laureata.
 12. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa w Loterii i oznacza utratę prawa do nagrody.
 13. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wyników Loterii na Stronie Internetowej Loterii lub na stronie Organizatora www.uniqueone.pl po przeprowadzeniu kompletnej procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
 15. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 16. Nagrody Tygodniowe IV Stopnia wydawane są w formie wiadomości e-mail do dnia 13 grudnia 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania), na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę w zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu.
 17. Nagrody Tygodniowe I, II oraz III Stopnia wysyłane są Zwycięzcy przesyłką kurierską do 13 grudnia 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania), na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu.
 18. Nagroda Główna II Stopnia wysyłana jest przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 13 grudnia 2019 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Laureata Nagrody Głównej II Stopnia w Oświadczeniu. Wydanie następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony z Laureatem Nagrody Głównej II Stopnia po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi zwycięzca.
 19. Nagrody Główne I Stopnia wysyłane są zwycięzcom przelew bankowym do dnia 13 grudnia 2019 r. (przez co rozumie się maksymalną datę dokonania dyspozycji bankowej przez Organizatora). Nagroda wysyłana jest zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Oświadczeniu.
 20. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata skontaktuje się ze Zwycięzcami Nagród Głównych I oraz II Stopnia, a także ze Zwycięzcami Nagród, których łączną wartość przekroczy 2000 euro, na numer telefonu podany przez Zwycięzców w Zgłoszeniu w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe) oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, innego niż dokument, którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej, np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. W przypadku, jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa)do dnia 13 grudnia 2019 r. w dni robocze w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika, w celu jego okazania Organizatorowi.
 21. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje, mogą być zgłaszane do dnia 19 grudnia 2019 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Visa - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres [email protected] i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi, o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.


§ 13 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest:
  1. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Loterii – Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-697), Al. Jerozolimskie 65/79 e-mail: [email protected]. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Visa powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Organizator może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.
  2. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: [email protected]). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), tj. realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20);
  3. W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: [email protected]).Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.) w przypadku nagród o wartości 2.000,00 euro (słownie: dwa tysiące euro 00/100) w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów ustawy o grach hazardowych, ustaw podatkowych i o rachunkowości oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
  4. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) oraz §14 ust. 5 Regulaminu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), jakim są w tym zakresie przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
  5. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: [email protected]). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO), wskazanego w zdaniu poprzednim oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Visa Europe Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Visa Europe Management Services Limited (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-697), Al. Jerozolimskie 65/79 lub mailem na adres: [email protected]
 3. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora jako Administratora (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa), można się kontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: [email protected] lub listem na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
 4. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów i Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów i Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 9. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów i Zwycięzców Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
 10. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 1509). Przyznana nagroda pieniężna, która jest dodatkiem do Nagród Tygodniowych opisanych §11 ust. 2 lit. b)-c) oraz Nagrody Głównej nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie Internetowej www.visa.pl/loteria oraz stronie Organizatora www.uniqueone.pl/regulaminy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 4. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847).


Załączniki:
Załącznik nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA LAUREATA


Załącznik nr 1 WZÓR OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE LAUREATA
LOTERII PROMOCYJNEJ
„Loteria Visa”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 80.) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ustęp 2 i 3 Regulaminu.
Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

______________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

______________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

______________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA) *

______________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)*

______________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ **

______________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, państwo urodzenia,)**

______________________________________________________________
(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO)***

______________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO***

* Nie uzupełniają Laureaci Nagród Głównych I Stopnia
** Uzupełniają Laureaci Nagród Tygodniowych I i II Stopnia (Iphone oraz Rower) oraz Laureaci Nagród Głównych
*** Uzupełniają Laureaci Nagród Głównych I Stopnia______________________________________
PODPIS I DATA

Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: [email protected]. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Visa” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Visa”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz z przepisów prawa podatkowego.Uzupełniają Laureaci Nagród Głównych

Oświadczenie

Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne₁ zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 1499), a także że jestem/nie jestem* członkiem rodziny₂ ani bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 12 wyżej wskazanej ustawy.

 1. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej):
  ________________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________________________
 2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.______________________________________
Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 1. Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  3. członków organów zarządzających partii politycznych,
  4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  6. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
 2. członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
  1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
  3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 3. osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
  1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;